Ngân Hàng Thế giới

Ngân hàng Thế giới (World Bank) là tổ chức tài chính quốc tế lớn nhất thế giới và là nơi cung cấp những khoản vay nhằm thúc đẩy kinh tế cho các nước đang phát triển thông qua các chương trình vay vốn.

Ngân hàng Thế giới bao gồm hai cơ quan chính là Ngân hàng Quốc tế Tái thiết và Phát triển (IBRD) và Hội Phát triển Quốc tế (IDA).

1. Lịch sử hình thành

Năm 1944 Hệ thống Bretton Woods đã thành lập Ngân hàng Thế giới cùng với Quỹ tiền tệ Quốc tế. Trụ sở chính của Ngân hàng Thế giới năm ở thủ đô Washington D.C., Hoa Kỳ. Ngân hàng Thế giới không thuộc sở hữu của bất cứ đất nước nào mà thuộc quyền sở hữu chung của 186 nước thành viên.

Ngân hàng Thế giới bao gồm có 2 cơ quan chính là Ngân hàng Quốc tế về Tái thiết và Phát triển (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD), và Tổ chức Phát triển Quốc Tế (International Development Association – IDA). 2 cơ quan này có vai trò khác nhau nhưng luôn hỗ trợ, hợp tác và kết nối với nhau trong việc thực hiện mục tiêu: giảm đói nghèo, làm cho toàn cầu hóa trở thành một quá trình bền vững và đồng đều.

Nhiệm vụ chính của 2 cơ quan Ngân hàng Thế giới là:

  • IBRD có nhiệm vụ làm giảm đói nghèo ở các nước có thu nhập nằm trong mức trung bình và những nước nghèo nhưng có uy tín trong việc vay vốn, không chậm trong việc giải quyết nợ xấu.
  • IDA lại tập trung chủ yếu vào các nước nghèo nhất thế giới, các nước đang phát triển và không có khả năng trả nợ trong thời gian sớm.

Tất cả các hoạt động của 2 cơ quan này đều được giám sát bởi Công ty Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation – IFC), Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Đầu tư Quốc tế (International Center for the Settlement of Investment Disputes – ICSID) và Tổ chức Đảm bảo Đầu tư Đa phương (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA).

ngan-hang-the-gioi

2. Mục tiêu của Ngân hàng thế giới

Mục tiêu chính và quan trọng nhất của Ngân hàng Thế giới hiện nay chính là giúp các nước thành viên giảm đói nghèo và phát triển kinh tế bền vững.

Thành lập năm 1944 nhưng đến năm 1946 Ngân hàng Thế giới mới bắt đầu đi vào hoạt động chính thức với 38 quốc gia là thành viên.

Nhiệm vụ ban đầu của Ngân hàng Thế giới chỉ là cung cấp các khoản vay cho các nước để tái thiết lại Châu Âu sau sự tàn phá của chiến tranh. Sau khi đã phục hồi lại được nền kinh tế, thập niên 50 Ngân hàng thế giới bắt đầu hướng mục tiêu của mình sang các nước ở Mỹ latinh, Châu Phi và Châu Á.

Hiện tại Ngân hàng Thế giới có 186 quốc gia là thành viên, có 100 cơ quan đại diện trên thế giới với hơn 10.000 nhân viên. 2 cơ quan của Ngân hàng Thế giới thì IBRD cũng có 186 thành viên, còn IDA chỉ có 168 thành viên.

Thời điểm hiện nay Ngân hàng Thế giới vẫn đang thực hiện nhiệm vụ giảm đói nghèo của mình bằng cách cung cấp những nguồn vay không lãi suất hoặc lãi suất cực thấp hoặc những khoản viện trợ không hoàn trả cho các nước thành viên. Những khoản vay và viện trợ này sẽ được đầu tư vào các lĩnh vực: quản lý hành chính, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, giáo dục, y tế, phát triển tài chính và con người, quản lý nguồn lực tự nhiên và môi trường.

3. Các hoạt động chính của Ngân hàng Thế giới

Ngân hàng Thế giới có 5 hoạt động chính bao gồm: cung cấp các nguồn vốn vay, tạo quỹ, xây dựng năng lực, cung cấp dịch vụ tư vấn, quản lý các quỹ tín thác và cung cấp các khoản viện trợ không hoàn lại

Tạo quỹ

Ngân hàng Thế giới sẽ tạo ra những nguồn vốn để các nước phát triển vay thông qua việc bán cổ phiếu được xếp hạng AAA trên thị trường tài chính thế giới. Hầu như Ngân hàng Thế giới sẽ đạt được một khoản lợi nhuận rất nhỏ từ những khoản vay này.

Nguồn thu chính để tạo quỹ của Ngân hàng Thế giới đến từ việc cho vạ những khoản vốn mà họ sở hữu cùng với những khoản dự trữ được tích qua nhiều năm và sự đóng góp của 186 nước thành viên.

Cung cấp các nguồn vốn vay

Thông qua IBRD và IDA Ngân hàng Thế giới đưa ra 2 loại vốn cho vay tín dụng là hoạt động đầu tư và hoạt động liên quan đến các chính sách phát triển.

Với khoản vay đầu tư các quốc gia sẽ sử dụng nguồn vốn để đầu tư vào hàng hóa, lao động, dịch vụ để giúp cho các dự án phát triển kinh tế toàn đất nước.

Với khoản vay cho các hoạt động chính sách thì nguồn vốn này được sử dụng để cung cấp tài chính cho các chính sách giairngaan, hỗ trợ cải cách bộ máy hành chính nhà nước.

Tất cả các đơn vay của các nước sẽ được các cổ đông xem xét và phê duyệt, Ngân hàng Thế giới phải chắc chắn rằng những dự án của các nước vay đầu tư sẽ thật sự bền vững. Vì vậy, để có thể vay vốn các nước sẽ cần lên kế hoạch chi tiết về mục đích, đầu ra và những chỉ số về tốc độ, chất lượng thực hiện dự án và quy trình sử dụng nguồn vốn.

Quản lý các quỹ tín thác và cung cấp các khoản viện trợ không hoàn lại

Tất cả các khoản đóng góp,tài trợ và tư nhân gửi tiền vào quỹ tín thác sẽ được Ngân hàng Thế giới giữ và sử dụng nhiều mục đích khác nhau. Đồng thời Ngân hàng Thế giới cũng huy động thêm các khoản vốn từ bên ngoài để cung cấp cho các hoạt động phi lợi nhuận, những khoản vay không hoàn trả cho các nước nghèo.

Cung cấp dịch vụ tư vấn

Ngân hàng Thế giới cũng đóng vai trò cung cấp các dịch vụ phân tích, tư vấn và cung cấp thông tin cho các nước thành viên với mục đích giúp các nước này phát triển kinh tế – xã hội.

Xây dựng năng lực

Ngân hàng Thế giới có vai trò nâng cao năng lực của các đối tác, nguồn nhân lực ở các nước đang phát triển. Nhân viên của Ngân hàng Thế giới chính là những người trực tiếp đến các nước để giúp họ bổ túc kiến thức,  kỹ năng cần thiết để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, cải thiện hiệu suất của chính phủ và cung cấp dịch vụ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và duy trì các chương trình xóa đói giảm nghèo.